Contacte

Nota legal

INFORMACIÓ LEGAL SOBRE EL CONSELL

El Consell General de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya és una corporació de dret públic creada per la Llei 14/2002, de 27 de juny, de les cambres oficials de comerç, indústria i navegació de Catalunya i del Consell General de les Cambres. El Consell està integrat per totes les cambres de Catalunya

PROPIETAT INTEL•LECTUAL I INDUSTRIAL

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades, programes informàtics, imatges, sons, codis i qualsevol altre material així com logotips, marques, noms comercials, o altres signes distintius són propietat del Consell o de tercers que l'han autoritzat per a l'ús d'aquests continguts. Tot aquest material està a l’empara de la legislació de protecció de la propietat intel•lectual.

ACCEPTACIÓ DE L’USUARI

La utilització del web per un tercer atribueix la consideració d’usuari, i suposa l’acceptació plena i sense reserves per part d’aquest dels termes i condicions continguts en la present Nota Legal

OBLIGACIONS QUE ES DERIVEN DE L’ÚS DEL WEB

L’usuari es compromet a utilitzar aquest servei sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il•lícites o il•legals, que lesionin els drets del Consell General de Cambres Oficials de Comerç, Industria i Navegació de Catalunya, o de tercers. L’usuari es compromet a no fer mal ús d’informacions i altres materials accessibles mitjançant el web.

RESPONSABILITAT DE L’USUARI

L’usuari del web és el responsable de les infraccions i prejudicis que es puguin causar per l’ús de la web. El Consell General de Cambres Oficials de Comerç, Industria i Navegació de Catalunya queda exonerat de qualsevol responsabilitat derivada dels actes de l’usuari.

RESPONSABILITAT DEL CONSELL GENERAL DE CAMBRES OFICIAL DE COMERÇ, INDUSTRIA I NAVEGACIO DE CATALUNYA PEL FUNCIONAMENT DEL WEB

El Consell General de Cambres Oficials de Comerç, Industria i Navegació de Catalunya no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i nos es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivats per causes alienes al Consell General de Cambres Oficials de Comerç, Industria i Navegació de Catalunya, de retards o bloquejos en l’ús d’aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, així com també de danys que puguin ser causats per terceres persones fora del control del Consell General de Cambres Oficials de Comerç, Industria i Navegació de Catalunya. El Consell General de Cambres Oficials de Comerç, Industria i Navegació de Catalunya no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del web i dels seus serveis i es reserva el dret de modificar unilateralment, sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web, així com l’oferta de serveis i les condicions que es requereixen per utilitzar. El Consell General de Cambres Oficials de Comerç, Industria i Navegació de Catalunya no serà responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços o que provingui de fonts alienes a aquesta entitat.

PROTECCIÓ DE DADES

En compliment del que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, el Consell General de Cambres de Comerç, Industria i Navegació de Catalunya els informa que les dades de caràcter personal que ens proporcionin mitjançant la nostra pàgina web, així com les dades a les que s’accedeixi com a resultat de la seva navegació, consulta a sol•licituds realitzades mitjançant aquest web seran recollides en un fitxer del qual és responsable el Consell General de Cambres de Comerç, Industria i Navegació de Catalunya. S’informa a l’usuari que les seves dades de navegació no seran controlades per galetes (cookies). L’usuari del web dóna el seu consentiment i autoritza a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als seus fitxers automatitzats i el seu tractament i ús d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal. L’usuari enregistrat podrà exercir el dret d’oposició, d’accés, rectificació, cancel•lació de dades mitjançant la corresponent sol•licitud acompanyada de la fotocòpia del seu D.N.I. davant el Registre del Consell de Cambres de Comerç, Industria i Navegació de Catalunya (Av. Diagonal, 452 08006 Barcelona)

JURISDICCIÓ COMPETENT

Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol i de la Comunitat autònoma de Catalunya, amb submissió expressa als jutjats de Barcelona. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecta d’aquesta clàusula amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

Pujar